Ambtelijk Pact, 12 november 2019

Het is een bijzonder overleg, in die zin dat het enerzijds gericht is op de gebruikelijke voorbereiding van het bestuurlijk Pact en anderzijds om het congres ‘de tafel van 100’ van 20 november a.s. te bespreken.

Agenda Ambtelijk Pact 15.00-17.00 uur – Provinciehuis

1) Agenda Bestuurlijk Pact 12 december a.s.
 1. Verslag Bestuurlijk Pact 11 juli j.l. (bijlage) en schriftelijke reacties op de voorstellen tot besluit – bestuurlijk Pact Brabant van 19 september (schema)
 2. Provinciaal Actieplan Arbeidsmarktbeleid 2020-2023
 3. Verdeling van de arbeidsmarktmiddelen
 4. Eerste uitkomsten Congres ‘de tafel van 100’
 5. Brief Regiofinanciering vervolgstappen
 6. Mededelingen van de partners
 7. Rondvraag
2) Ambtelijke voorbereiding

Zoals aangegeven kennen we een tweetal hoofdbestanddelen:

 • A) Voorbereiden agenda bestuurlijk Pact 12 december
 • B) Bespreken congres ‘de tafel van 100’

Vooraf:

 • Verslag ambtelijk Pact d.d.27 augustus: Bespreken en vaststellen
 • Stilstaan bij het document Academische pre-bachelor, Tilburg University
Ad A) Voorbereiden agenda bestuurlijk Pact 12 december
 1. Schriftelijke reacties op voorstellen tot besluit – bestuurlijk Pact Brabant van 19 september (in schema – intern stuk via mail).
  We bespreken hier het schema dat opgesteld is naar aanleiding van het afgelaste bestuurlijk Pact van 19 september. Het verslag van 11 juli was al besproken in het ambtelijk Pact van 27 augustus.
 2. Provinciaal Actieplan Arbeidsmarktbeleid 2020-2023
  De provincie is momenteel bezig met het vormgeven van haar beleid voor de komende jaren. Jan Willem licht het toe.
 3. Verdeling van de arbeidsmarktmiddelen
  Dit punt is op verzoek van Helmond – De Peel, Zuidoost Brabant en Brainport geagendeerd. Zij wensen voor de komende periode weer de landelijke indeling van arbeidsmarktregio’s aan te houden i.p.v. de vier regio’s die de afgelopen jaren zijn aangehouden.
 4. Eerste uitkomsten Congres ‘de tafel van 100’
  Dit agendapunt vervalt natuurlijk voor ons overleg.
 5. Brief Regiofinanciering, vervolgstappen
  De brief is inmiddels verzonden naar de verschillende ministeries; we wachten nog op een reactie. Wel is er al contact gezocht door de heer Cor van den Ham van het Ministerie EZK Directie Regio, team Zuid Nederland. Deze gaf aan, dat gegeven het feit dat de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken geen regionale inbedding hebben, het verstandig is de brief onder de aandacht te brengen bij het Techniek Pact (Ton Wilthagen als vertegenwoordiger). Voor nu is het belangrijk om met elkaar de eventuele te nemen vervolgstappen te bespreken. Welke wegen gaan we bewandelen naast het onder de aandacht brengen bij het Techniek Pact om onze inzet effectief te laten zijn?
 6. Mededelingen van de partners
  Belangrijk dat de bestuurders cruciale vraagstukken uit de eigen regio/geleding inbrengen waar de andere partners van kunnen leren/bij kunnen helpen.
 7. Rondvraag
Ad B) Bespreken congres ‘de tafel van 100’

Inmiddels worden de laatste puntjes op de i gezet. Maar zoals andere jaren gebruikelijk betrekken we jullie graag bij de opzet van het congres, door jullie te vragen secretaris van één van de tafels te zijn, maar nu ook door met ons de inhoud van het congres verder vorm te geven. Een werkvorm wordt daarvoor in ons overleg aangereikt.

Leave a Reply