Zoeken naar grip

Ondanks de groei van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt staan nog teveel mensen aan de kant. Dat probleem lijkt met eenvoudigweg nog meer groei niet tot een oplossing van dit verschijnsel te leiden. Door sommige personen en instanties wordt geopperd te komen tot de ontwikkeling van een parallelle economie of van een basisinkomen. Duidelijk is dat er niet een eenduidige opvatting of aanpak is voor dit vraagstuk.
De komende maanden wordt met ambtelijke ondersteuning gezocht naar een werkwijze om grip te krijgen op dit onderwerp. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor de kennis die ontwikkeld is bij de Brabantse werkbedrijven. Daarnaast wordt de verbinding gemaakt met de sociale partners om scherp te krijgen welke vormen van werk als aanvaardbaar worden gezien.

Stimuleren van een lerend netwerk: Iedereen doet mee

Het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016 – 2019’ maakt inzichtelijk welke functie en positie de provincie Noord-Brabant nastreeft op het terrein van de arbeidsmarkt als uitwerking van het voorgestane economisch beleid. Kernpunt daarbij is dat de provincie niet maakt, maar mogelijk maakt. Agenderen, faciliteren, experimenteren en verbinden zijn de rollen die in de optiek van de provincie daarbij passen. “Iedereen doet mee” is één van de vijf ontwikkellijnen binnen dit provinciaal uitvoeringsprogramma die innovatie van het arbeidsmarktbeleid en de experimentele rol van de provincie vormgeven. Naast de ondersteuning vanuit de provincie van de regionale triple helix-samenwerking in de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s, ondersteunt de provincie (op een regio-overstijgende wijze) een aantal projecten in de ontwikkellijn “Iedereen doet mee”. De provincie wil graag leren van de effecten van deze projecten en van daaruit een verbinding leggen naar de arbeidsmarktregio’s. Daarnaast stimuleert de provincie via de ondersteuning van deze projecten de werking en borging van een lerend netwerk van projecten en projectleiders. Lees hierover meer.

Voorbeelden van projecten

Kempenlef
Het ROC gaat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt opleiden tot ondersteuner in de wijk. Doordat ouderen langer blijven thuis wonen is naast thuiszorg steeds meer vraag naar praktische ondersteuning aan huis, bijvoorbeeld voor boodschappen, instructie op Ipad of een wandeling. In die vraag wil het ROC met de opleiding voorzien.

Samen Werken
Zorgboerderij Wasven wil onderzoeken of mensen met een verstandelijke beperking ook betaald kunnen krijgen voor de dagbesteding of het vrijwilligerswerk dat zij nu doen. Zij gaat daarom de talenten van deze mensen onderzoeken en ontwikkelen.

No time to waste
Het bedrijf wil ongeveer 15 mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere tijd een baan bieden. Zij worden ingezet bij het recyclen of klaarmaken voor hergebruik van afgedankte elektrische apparaten, de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Perspectief voor PRO
Scholen en bedrijven ontwikkelen een versterkte leerroute gericht op een goede start bij werkgevers met perspectief passend bij het niveau van de leerlingen praktijkonderwijs.

Jeugdwerkloosheidvrije zone
Onderdeel van deze agenda’s is de strijd tegen jeugdwerkloosheid, het maximaliseren van productie in de eigen regio en het binden van buitenlands talent. In de sectoren leisure, logistiek en zorg worden arbeidsmarkt pools gerealiseerd door bedrijven en onderwijsinstellingen. Daaruit komen scholingsprojecten voort waarbij werknemers van de toekomst ervaring opdoen bij het bedrijf zodat zij beter inzetbaar zijn op het moment dat de arbeidsmarkt om nieuw talent vraagt.

Werkgeverservaringen rondom medewerkers met een arbeidsbeperking

Persoonlijke Beelden
Opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant januari 2019

Na een lange periode van crisis is de economie weer opgeveerd, waardoor de arbeidsmarkt eind 2016 omsloeg van overschot naar krapte. Momenteel kunnen bedrijven in uiteenlopende sectoren lopende orders niet meer aan, omdat zij niet aan voldoende personeel kunnen komen.

Helaas lukt het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar in beperkte mate om te profiteren van de economische opleving en de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt zeker voor mensen met een arbeidsbeperking.

Activiteiten en stimulerende maatregelen om arbeidsdeelname door mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, kennen geen centraal beleid. Daarnaast hebben actoren die zich voor deze doelgroep inzetten – en niet in de laatste plaats ook de doelgroep zelf – te kampen met ondoorzichtige regelgeving en een uiteenlopende aanpak per gemeente.

Onderzoeksopdracht
Problematiek rondom inclusief ondernemen uitwerken aan de hand van vier (fictieve) personages, vanuit verschillende invalshoeken: financieel, bedrijfsorganisatorisch, maatschappelijk en de gevolgen van klemmende wet- en regelgeving.
Onderzoeksvraag: Wat maak ik als werkgever mee, wanneer ik een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neem?

 

         

69 leerwerkbanen in het primair onderwijs voor jonge mensen met een arbeidsbeperking

Met veel plezier nodigen wij u uit voor onze werkconferentie ‘Tegen de verwachting in’ op 20...
Lees verder

Samen maken we Brabant een stukje beter

Sociaal ondernemers bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Zo...
Lees verder

Logische aansluiting West-Brabant op Brainport Network thema Arbeidsmarkt

Regio West-Brabant wil over regiogrenzen heen denken en doen. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen voorop. “Zeker op...
Lees verder