Bestuurlijk Pact, 12 december 2019

Willen we onze economie de komende jaren kwalitatief kunnen versterken dan wacht ons een enorme uitdaging. Hoe vinden we voldoende werknemers voor de groeiende vraag? Zeker als we bedenken dat, naast alle vragen om extra mensen, MKB-ondernemers aangeven dat zij zich ernstig zorgen maken over de uitstroom van de babyboomers, waardoor naast een verlies aan kwantiteit ook een verlies aan kwaliteit wordt verwacht. Het zet extra druk op de noodzakelijke inzet alle individuele kwaliteiten van mensen op de arbeidsmarkt effectief en efficiënt te benutten. Dat vereist een krachtig samenspel van de drie O’s op verschillende schaalniveaus. Hoe stimuleren wij dat zij die werken en zij die nu nog aan de zijlijn staan in dat complexe veld hun weg kunnen vinden en aangesproken en gefaciliteerd kunnen worden om regie te nemen over de eigen loopbaan, nu en in de toekomst? Zodat de eerste groep kan blijven werken en de tweede aan de slag gaat. Dat gesprek tussen de drie O’s vraagt om een heldere duiding van rollen en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partners, maar vooral ook de wil focus aan te brengen en verantwoordelijkheid te nemen. Het Pact overleg staat in het teken van die opgave.

Agenda Bestuurlijk Pact Brabant

9.30 – 11.30 uur op het provinciehuis

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Bestuurlijk Pact 11 juli j.l. en afspraken n.a.v. schriftelijke consultatieronde (vanwege annulering Pactoverleg van 9 september)
 3. Provinciaal Actieplan Arbeidsmarktbeleid 2020-2023
  De provincie is momenteel bezig met het vormgeven van haar beleid voor de komende jaren. Het plan wordt toegelicht door Jan Willem Stad.
 4. Eerste uitkomsten Congres ‘de tafel van 100’
  De secretaris geeft een eerste beeld van de opbrengst van de conferentie en de vervolgstappen die gemaakt gaan worden. Een verslag is bijgevoegd.
 5. Presentatie van het rapport: ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’
  .
  Wie kan aan welke knoppen draaien om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verminderen of op te lossen? Op basis van deze centrale vraag heeft BrabantAdvies een rapport uitgebracht waarin het samenspel tussen sectoren en regio’s wordt geschetst. En daarnaast aandacht is voor de rol van de provincie en het Pact. Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies, zal de bevindingen met ons delen. https://www.brabantadvies.com/publicaties/publicaties-2019/advies-sector-en-regio-in-samenspel/
  .
  Tevens nogmaals bijgevoegd het rapport SEOR, om het te betrekken bij de discussie over de invulling van het arbeidsmarktbeleid.
  .
 6. Ontwikkelingen bij de partners
 7. Rondvraag

Afscheid José van Rosmalen

Met een bos bloemen nam gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen onder dankzegging afscheid van José van Rosmalen die voor de laatste keer aanschoof bij de Pact Vergaderingen. Na 46 jaar werken gaat José dit jaar nog bij de Provincie met pensioen.

  

Leave a Reply