Ambtelijk Pact, 9 april 2019

Bestuurlijk en ambtelijk is afgesproken de agenda in te richten aan de hand van de thema’s uit het werkplan, in de komende vergadering staat het onderwerp “benutting arbeidsreserve” centraal. In ons ambtelijk overleg zal gewerkt worden aan de hand van de door de verschillende regio’s aangedragen informatie.

Agenda 15.00 – 17.00 uur

 1. Opening en mededelingen
  .
 2. Voorbereiding Bestuurlijk Pact 9 mei 2019
  Bestuurlijk en ambtelijk is afgesproken de agenda in te richten aan de hand van de thema’s uit het werkplan, in de komende vergadering staat het onderwerp “benutting arbeidsreserve” centraal. In ons ambtelijk overleg zal gewerkt worden aan de hand van de door de verschillende regio’s aangedragen informatie.
  .
  Daarnaast geeft de bestuurlijk agenda nog de volgende punten:
  Agenda Bestuurlijk Pact

  1) Verslag Bestuurlijk Pact 7 februari j.l. (bijlage 1)
  .
  2) De arbeidsmarktregio’s: opbrengst van hun inspanning (bijlage 2)
  De regionale samenwerking is een investering in samenwerkingsverbanden met een actieagenda. De provincie heeft met deze Brabant dekkende arbeidsmarktregio’s een landelijke koploperspositie. De arbeidsmarktregio’s zijn ook essentiële partners voor het mede vormgeven en uitvoeren van het provinciaal beleid. De uitkomsten van de inspanningen in deze bestuursperiode worden ter bespreking voorgelegd.
  .
  3) “Benutting arbeidsreserve”
  Benutting arbeidsreserve is één van de thema’s die in 2019 centraal staan. De komende jaren zal de krapte op de Brabantse arbeidsmarkt verder toenemen. De vraag is hoe daar op een effectieve manier een antwoord op te formuleren? Kan dat via de inzet van de bestaande arbeidsreserve? Of vraagt dat om het aanboren van anderen bronnen? De uitkomsten van het ambtelijk vooroverleg over dit thema worden hier gepresenteerd en gevraagd wordt om besluitvorming voor eventuele vervolgstappen.
  .
  4) Grensoverschrijdend werken (bijlage 3)
  Vanuit het UWV wordt toelichting gegeven op haar dienstverlening voor grensarbeid. Daarnaast kennen we ook de zogenaamde Grensinformatiepunten ( mede gefinancierd door de provincie). Mogelijk kan de provincie inzicht geven in de rol en betekenis van de GIP’s. Beide geven een beeld van de meerwaarde van de ondersteuningsstructuur voor werknemers.
  .
  5) Robotisering, afronding eerste fase (bijlage 4)
  Door de projectleider worden de uitkomsten van de afronding eerste fase van het project Robotisering toegelicht. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de vervolgaanpak met daarbij de vraag naar de betrokkenheid van het Pact.
  .
  6) Casusbespreking van één van de Pact partners
  Mogelijk kan hier de aanpak “Behoud talent” ( weet niet of dit de juiste benaming is) toegelicht worden. Zowel de regio Noordoost als de provincie zijn op dit punt aan de slag met een aanpak. De inzichten kunnen met de partners worden gedeeld, en besproken wordt op welke wijze dit tot een Brabantbrede aanpak leidt.
  .
  7) Nieuws uit de regio’s
  .
  8) Rondvraag
  .
  Ambtelijke voorbereiding
  .
 3. De arbeidsmarktregio’s: opbrengst van hun inspanning (bijlage 2)
  José van Rosmalen geeft een toelichting op de resultaten van de arbeidsmarktregio’s.
  Ter bespreking: Welke lessen kunnen worden getrokken en dienen als input voor toekomstig beleid?
  .
 4. Benutting arbeidsreserve
  Momenteel vindt verwerking plaats van de door de verschillende regio’s aangedragen informatie. Deze wordt in onze vergadering besproken ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg. De verschillende elementen uit de uitvraag onder de regiocoördinatoren vormt daarvoor de bouwsteen.
  .
 5. Robotisering, afronding eerste fase (bijlage 4)
  De projectleider (Inigo Beeker) komt een toelichting geven op de resultaten van de eerste fase van het project en geeft een beeld van de vervolgaanpak. Aan ons overleg de overweging op welke wijze betrokkenheid van het Pact vruchtbaar is.
  .
 6. Casusbespreking
  Aftasten of de casus “ Behoud talent” geschikt is en onder welke condities voor de behandeling in het bestuurlijk Pact.
  .
 7. Mededelingen
  – Nieuws uit de arbeidsmarktregio’s
  – Nieuws van de provincie
  – Voorstel voor de invulling van het bestuurlijk Pact van 11 juli a.s.
  .
 8. Rondvraag

Leave a Reply