Kennis en onderwijs in de Brabanste toekomst.

Mei 2018: Versterking technisch VMBO-MBO
De snelle technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt maken dat onderwijs en bedrijfsleven steeds meer de krachten moeten bundelen en vragen om structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, landelijk, (cross)sectoraal en regionaal. De Regering wil onder andere verkennen hoe de beperkende werking van de kwalificatiedossiers voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma van mbo-opleidingen kan worden verbeterd. Dit sluit aan bij de Brabantse ambities en de samenwerking in Kennispact 3.0, een initiatief van de Brabantse MBO’s samen met VNO-NCW Brabant/ Zeeland. In het kader van macrodoelmatigheid houden ze zich o.a. bezig met de kansrijke beroepen en doorlopende leerlijnen in aansluiting op vraag van de regio.

Samenwerking is essentieel binnen deze versterking. Zoals aangegeven wil het rijk inzetten op brede samenwerking binnen en rondom het technisch voorbereidend beroepsonderwijs. Samen met de Toptechniek In Bedrijf- regio’s, Kennispact MBO Brabant (voorheen Kennispact 3.0) en bedrijfsleven willen wij inzetten op een deel van de subsidie die het rijk in de komende 4 jaar hiervoor vrijmaakt.

Volgens Jan Willem Stad, Hoofd Economisch Beleid en Deelneming Provincie, zet de Provincie stevig in op het ‘oplijnen’ richting Rijk van een budget voor het Brabantse VMBO. Van belang hierbij is dat we in Brabant samen optrekken. Om dit proces mede te sturen zal gedeputeerde Bert Pauli in juni met bestuurders van de Brabantse scholen rond de tafel gaan. De inzet is erop gericht om eind 2018 / begin 2019 een voorstel klaar te hebben richting het Rijk en daarbij de expertise en het scholennetwerk van de verschillende regio’s in te schakelen.

Documenten

Leren en Werken: Brabant model
Gedeputeerde Bert Pauli koppelt terug van het overleg met OC&W inzake het onderwerp ‘Leren en Werken’ dat genoemd overleg zeer succesvol is verlopen mede dankzij de inzet en de betrokkenheid van vele Pact-bestuurders. Aan tafel zaten stakeholders van het Ministerie en directeuren van de diverse clusters. Het overleg heeft geleid tot concrete afspraken over vervolgacties die de komende tijd nader zullen worden ingevuld. OC&W heeft aangegeven eerst met de provincie Brabant aan de slag te willen w.b. experimenten en vernieuwingen in het onderwijs omdat men vindt dat de basis voor samenwerking tussen de bij dit onderwerp betrokken partners in Brabant goed op orde is. Brabant wil men vervolgens model laten staan voor de rest van Nederland. Gelijktijdig loopt er een onderzoek van de Technopolis Group naar de kennisagenda van Brabant (B5- steden) welk onderzoekstraject de provincie zal linken aan het programma dat in Brabant samen met OC&W wordt ingevuld.

Verbindende visie
In opdracht van de provincie wordt door Technopolis een rapport geschreven over Kennis en Onderwijs in de Brabantse Toekomst. Hierin wordt een pleidooi gehouden voor de ontwikkeling van een verbindende visie. Een visie op het Brabantse kennis- en onderwijssysteem die beschrijft waar Brabant kan inspelen op een aantal

(onderling verbonden) megatrends. Een verbindende visie dient de vliegwielen te benoemen. Bijvoorbeeld de samenhang:

  • tussen onderwijs, kennisopbouw en kennistoepassing (kenniscirculatie);
  • tussen economische groei, arbeidsmarkt en schooluitval en;
  • tussen sectoren (cross-overs);
  • niet alleen formeel onderwijs maar ook praktijkkennis en;
  • niet alleen vakinhoudelijke kennis maar ook 21e-eeuwse vaardigheden en sociaal-culturele vorming.

In het verlengde van de visie zijn vijf noodzakelijke verbeteringen in het kennis- en onderwijssysteem gedefinieerd:

  • onderwijsvernieuwing;
  • even lang leren;
  • nieuwe technologie, sectoren en cross-overs;
  • valorisatie, en;
  • een inclusieve economie en maatschappij.

Niet toevallig thema’s die, over het algemeen, ook permanent aandacht krijgen op de Pact agenda. Tenslotte houden de samenstellers van het rapport ook een pleidooi voor een efficiënte afstemming.

Logistiek

Juli 2018: Logistics Community Brabant
De Logistics Community Brabant (LCB) is een samenwerking tussen de logistieke bedrijven en de grote Brabantse onderwijsinstellingen. LCB wil met inzet van de ‘fresh brains’ toegevoegde waarde leveren voor het logistieke werkveld voor de Brabantse economie en arbeidsmarkt. Niet zozeer voor de grote logistieke bedrijven, maar juist vooral voor de kleinere logistieke dienstverleners. De vraag aan de Pactbestuurders is óf en hoe deze succesvolle aanpak in de regio Breda ook voor de andere regio’s zinvol kan zijn en hoe dat moet worden aangepakt. Het voorstel is om de behandelde voorbeelden begeleid bij andere regio’s uit te zetten. Er zitten thema’s in die m.n. bestuurlijk gemeentelijke topics zijn. Bijvoorbeeld (binnen)stedelijke bereikbaarheid, doorstroom A58 en A67, de bereikbaarheid van het Brabantse bedrijfsleven.

Documenten

Krachtvoer: best-practices van Brabantse ondernemers

Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als...
Lees verder

Samen werken aan maatschappelijke vraagstukken in onderwijs en onderzoek

Jong geleerd oud gedaan. De Brainport regio is een van de slimste regio’s van de wereld....
Lees verder

SAVE THE DATE Netwerkevent ‘Talent voor de Energietransitie’ 3 oktober

Welke kansen biedt de energietransitie (van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit zon, wind en...
Lees verder