Hoe maken we Brabant toekomstbestendig?

Welke strategie dient de komende 4 tot 8 jaar (2017-2021-2025) bewandeld te worden om een evenwichtige, kwalitatief hoogstaande en duurzame (en daarmee toekomstbestendige) sociaaleconomische structuur en arbeidsmarkt te realiseren in de provincie Noord-Brabant?
Hoe maken we Brabant sociaal en economisch toekomstbestendig en zorgen we dat talenten ook morgen nog aan het werk zijn?
Hoe gaan Brabantse organisaties samenwerken om te bereiken dat Brabantse Burgers hun leven lang ‘in de running’ blijven?

Een verkenning
Met een sterk groeiende economie en het schaarser worden van personeel ziet ook Brabant zich voor de vraag gesteld: hoe alle beschikbare talenten optimaal te benutten zodat de economie zich kan blijven ontwikkelen? Duurzame inzetbaarheid vormt daarbij de sleutel tot succes. Bewust is er dan ook voor gekozen dit thema tot één van de speerpunten te maken van het Pact werkplan 2018.

Duidelijk is dat het onderwerp meerdere partijen voor grote opgaves stelt:

 • Voor bedrijven is de uitdaging het aantrekken van de juiste mensen, het behouden van de juiste mensen en het in beweging brengen van mensen die al in dienst zijn zodat ze hun talenten weer op de juiste manier gaan benutten.
 • Voor (toekomstige) werknemers is dat regie krijgen over de eigen talentontwikkeling, zodat richting gegeven wordt aan de eigen toekomst.
 • Voor de overheid ligt de vraag voor of en hoe faciliterend te zijn aan zowel werkgevers als werknemers om duurzame inzetbaarheid tot ontwikkeling te brengen.

Door als Brabant aan de slag te gaan met dit thema beogen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

 • Wat zijn toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie van bedrijven en werknemers?
 • Hoe komen we in Brabant van project tot systeem?
 • Wat is daar randvoorwaardelijk voor nodig?
 • Welke partij(en) is / zijn eerstverantwoordelijke(n)?

Toerusten en Innoveren: Pact Brabant sleutelpositie
BrabantAdvies (SER Brabant) heeft een advies over een ‘toekomstig onderwijs- en arbeidsmarktbestel’ uitgebracht. In dat advies wordt Pact Brabant een sleutelpositie toegekend. Na de crisisperiode is de arbeidsmarkt opvallend snel omgeklapt van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. In diverse sectoren is sprake van oplopende personeelskrapte, terwijl tegelijkertijd nog veel werkzoekenden aan de zijlijn staan. Die forse mismatch wijst erop dat sprake is van een imperfecte en weinig flexibele arbeidsmarkt. Daarbij komt dat de grootste veranderingen nog gaan komen vanwege onomkeerbare trends als technologisering, digitalisering en robotisering alsmede de doorwerking van de demografie (ontgroening, vergrijzing). Het verschil tussen winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt wordt scherper. Het landschap van arbeid en onderwijs zal ingrijpende veranderingen ondergaan. Talentmanagement en het zorgen voor geschikt personeel op alle niveaus (hoog, midden, laag) wordt komende reeks van jaren hét thema in de regionale economie.

Documenten

Inzetbaarheid in de regio’s

Jij blijft bij: Duurzame inzetbaarheid zorgt voor slagkracht in West-Brabant
In het kader van het versterken van de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers hebben de partners Stichting Netwerk MKB West-Brabant, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en CNV de handen inéén geslagen en een project ontwikkeld dat zich richt op de volgende speerpunten uit het programma van de Provincie Noord-Brabant ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’:

 • Iedereen doet mee;
 • Sociale innovatie | MKB-versterking

Het doel van dit project is om innovatie op de arbeidsmarkt tot stand te brengen en de economie te stimuleren door te zorgen dat de regio West-Brabant de komende jaren over voldoende vakbekwame weerbare en wendbare werknemers beschikt, waarbij duurzame inzetbaarheid bijdraagt aan de slagkracht van werkgevers.

Door actief aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt er gewerkt aan:

 • Het behoud van werk voor oudere werknemers > 55 jaar
 • Realiseren van doorstroom van jongere medewerkers
 • Creëren van instroom van werkzoekenden.

Dit project richt zich op een integrale aanpak. Er wordt gewerkt in een proeftuin aan de ontwikkeling van ‘goed werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’. ‘Goed werknemerschap’ door bewustwording en activering rondom duurzame inzetbaarheid bij werknemers. ‘Goed werkgeverschap’ door te zorgen dat de juiste randvoorwaarden binnen de bedrijven gecreëerd worden zodat werknemers ook duurzaam inzetbaar, wendbaar en weerbaar blijven.

Om het succes van dit project te garanderen wordt het project vormgegeven vanuit de werkgeversorganisaties BZW en MKB en vanuit de werknemersorganisatie CNV. Zo ontstaat naar onze overtuiging optimale slagkracht.

Documenten

H!VE: Goed werkgevers en werknemerschap in Noord-Oost Brabant
De crisis mag dan over zijn, maar de ( internationale) concurrentiedruk is heviger dan ooit. Dit wordt ook duidelijk gevoeld in Noord- Oost Brabant. Bedrijven opereren in een netwerkeconomie waarin “time to value”, aanpassingsvermogen en flexibiliteit van levensbelang zijn. Er is een hele nieuwe werkelijkheid ontstaan waarin producten razendsnel veranderen en waar robotisering en automatisering niet meer weg te denken zijn.
Het huidige arbeidsmarktbestel is in de afgelopen jaren weliswaar regelmatig bijgeschaafd, maar in essentie nog altijd gebaseerd op de arbeidsmarkt van enkele decennia geleden Ze schiet te kort in de nieuwe werkelijkheid waar een baan voor het leven niet meer bestaat. Taken en competenties /soft skills worden steeds belangrijker. Het traditionele leren heeft plaatsgemaakt voor ‘zich continue ontwikkelen’. We wonen niet altijd meer op de plaats waar we werken. Werken wordt steeds plaats onafhankelijker. Onze gezinssamenstelling is niet meer die van 1950, waarin de man het inkomen verwierf en de vrouw thuisbleef bij de kinderen. Ook veranderen gezinssamenstellingen door scheidingen en het creëren van samengestelde gezinnen.

Duurzame inzetbaarheid is van belang om weerbare en wendbare mensen en organisaties in de regio te hebben. Een goedgeschoold, fit en competent arbeidspotentieel betekent meer groei en flexibiliteit voor de hele arbeidsmarkt. Het anders organiseren van het huidige en toekomstige werk in de regio is een noodzaak ter behoud van werkgelegenheid en om de economische groei te stimuleren. Het implementeren van een cultuur van leren en ontwikkelen binnen de bedrijven en het emanciperen van werknemers om blijvend te werken aan loopbaanontwikkeling en perspectief, vitaliteit en mobiliteit is hierbij van groot belang.
AGF wil met dit project een blijvende verandering op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de regio Noordoost-Brabant bewerkstelligen. Verduurzamen van de aanpak is daarbij belangrijk. Een aanpak die ertoe leidt dat werkgevers en werkenden duurzame inzetbaarheid blijvend op de agenda hebben staan. Dit project kent een integrale aanpak: er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ‘goed werknemerschap’ door bewustwording en activering rondom duurzame inzetbaarheid bij werknemers en ‘goed werkgeverschap’ door te zorgen dat de juiste randvoorwaarden binnen de bedrijven worden gecreëerd zodat de werknemer optimaal wordt gefaciliteerd in het behalen van de doelstellingen.

Documenten

Veerkrachtige arbeidsmarkt

Met het uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt’ maakt de Provincie haar ambitie concreet: zoveel mogelijk Brabanders aan de slag. Samen werken we aan vitale werknemers en vitale bedrijven die ondersteund worden vanuit slimme samenwerkingen tussen onderwijs, overheid, werknemers en ondernemers. De provincie Noord-Brabant verbindt belangrijke arbeidsmarktspelers met elkaar: agendeert arbeidsmarktthema’s, faciliteert de uitvoering en stimuleert vernieuwende initiatieven. Dat doen we vanuit vijf ontwikkellijnen: onderwijs-arbeidsmarkt, internationalisering, flexicurity, mkb-versterking en iedereen doet mee. Met een infographic (zie documenten) wordt de “thermometer in de arbeidsmarkt gestoken”. De infographic geeft inzicht in een selectie van de opbrengsten tot nu toe en de opgave waar we samen voor staan. Volgens José van Rosmalen, ambtenaar van de Provincie Brabant, is Brabant koploper in het op deze wijze organiseren van de samenwerking op arbeidsmarktgebied. De Infographic wordt aangeboden aan GS, Pact Brabant, de arbeidsmarktregio’s, betrokken projecten en andere geïnteresseerden in ArbeidsMarktBeleid.

Documenten

Actieagenda Human Capital

Om het menselijk kapitaal in de regio te behouden en te vergroten wil de Provincie Noord-Brabant samen met regionale stakeholders tot een actieagenda Human Capital komen. Een onderzoek naar waar het knelt, wat er al wordt gedaan en wat er wel en niet werkt ondersteunt de Provincie bij de ontmoetingen met de regionale stakeholders waarmee een basis gevormd kan worden voor aanvullende acties. Binnen het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

 1. Welke belangrijke trends en ontwikkelingen komen er op Brabant af?
 2. Wat zijn de belangrijkste drivers en sectoren voor Brabant?
 3. Wat zijn sectoraal de grootste knelpunten/uitdagingen nu en in de nabije toekomst?
 4. Welke (regionale) initiatieven zijn/worden opgepakt om sectoren te ondersteunen op het gebied van human capital en wat is daarvan te leren?
 5. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de actieagenda?

In het onderzoek staan negen door de provincie Noord-Brabant vastgestelde sectoren centraal: de zes Brabantse
topclusters en drie aanpalende sectoren (zie Factsheets)

Documenten

Krachtvoer: best-practices van Brabantse ondernemers

Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als...
Lees verder

West-Brabant werkt met talent! 24 maart uitgesteld

De bijeenkomst op 24 maart is tot nader orde uitgesteld. Met een terugblik op de afgelopen...
Lees verder

Nu inschrijven! Een leven lang ontwikkelen thema Lentesessie CINOP en Provincie

Hoe zorgen we dat de beroepsbevolking voldoende kennis en vaardigheden heeft om bij te dragen aan...
Lees verder