Ambtelijk Pact, 10 maart 2020

Ambtelijk Pact, 10 maart 2020

14.00 – 16.00 uur Provinciehuis

Concept Agenda Bestuurlijk Pact 9 april a.s.

 1. Verslag Bestuurlijk Pact 13 februari 2020
 2. Crisisaanpak, aan de slag?
  Het Pact heeft in haar werkplan 2020 als actiepunt de Crisisaanpak opgenomen. Sneller dan gedacht wordt dat mogelijk actueel. Met het coronavirus komt er mogelijk een weerslag op de economie en arbeidsmarkt. De vraag is of we daar op zijn voorbereid. Weliswaar zijn in het overleg van 13 februari door Luuk Hammecher van ENZuid arbeidsmarkscenario’s gepresenteerd (zie documenten) en heeft een eerste bestuurlijke verkenning van de problematiek plaatsgevonden, maar dat heeft nog niet tot concrete stappen geleid.
  De volgende vragen dringen zich op:
  – Is er een signaleringsinstrument/systeem om te bepalen of en waar er sprake is van een economisch of arbeidsmarktprobleem op regionaal of sectorniveau?
  – Welke stappen worden er ( o.a. in regio’s) al gemaakt?
  – Welke personen/instanties moeten nu gaan handelen, anders dan het landelijke?
  – Is hier een rol voor het Pact?
 3. Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 Bespreking van het provinciaal plan voor de komende jaren en wat dat voor implicaties heeft voor de andere pact partners.
 4. Terugkoppeling bijeenkomst Praktijkonderwijs van 5 maart.
 5. Brief Regiofinanciering vervolgstappen
 6. Mededelingen van de partners
 7. Rondvraag

Ambtelijke voorbereiding

 • Ad.a) Verslag ambtelijk Pact 21 januari 2020 (zie bijlage)
  Bespreken.

Ad.B Voorbereiden agenda bestuurlijk Pact 9 april 2020

 1. Verslag Bestuurlijk Pact 13 februari 2020 (zie bijlage)
  Bespreken.
 2. Crisisaanpak, aan de slag?
  Onze opgave
  Wat zijn de concrete stappen die we met elkaar moeten maken om de economische en arbeidsmarkteffecten van de mogelijke corona crisis effectief te bestrijden? De tijd van alleen praten lijkt voorbij, een volgende crisis staat voor de deur. En de vraag ligt dan ook voor wie pakt de regie om daar een antwoord op te formuleren? Dat is niet eenvoudig maar we zijn het ons onszelf maar vooral aan de samenleving, vanuit onze rol en verantwoordelijkheid verplicht er over na te denken, te spreken en tot een mogelijke antwoord te komen.
 3. Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023
  Dit agendapunt kan niet inhoudelijk worden besproken omdat het plan zelf pas op 18 maart openbaar wordt.
 4. Brief Regiofinanciering ( zie bijlage)
  Bespreken
 5. Mededelingen van de partners
 6. Rondvraag

Leave a Reply