Bestuurlijk Pact, 13 februari 2020

Al tijden kampen sectoren met een tekort aan deskundig personeel en de verwachting is dat de komende jaren dit tekort alleen maar sterker zal worden. Een van de oorzaken voor een toekomstig tekort is de energietransitie; hoe maken we de overstap van het gebruik van fossiele naar milieuvriendelijke energiebronnen? En vooral ook, wie gaat ons helpen om al de noodzakelijke fysieke maatregelen te doordenken en daadwerkelijk uit te voeren? Hebben we daar een adequaat antwoord op of werkt de tijd in ons voordeel en komt er ‘vanzelf’ een nieuwe economische crisis waardoor de druk op de arbeidsmarkt ‘vanzelf’ oplost en er dan genoeg handjes vrij komen om dit vraagstuk op te lossen?

Of is het toch ingewikkelder en vraagt de huidige tijd om actieve en concrete interventies? Interventies die er op gericht zijn dat alle talenten worden ingeschakeld en groepen die nu nog aan de kant staan mee kunnen doen. En we tegelijkertijd met elkaar doordenken welke maatregelen en instrumenten nu ontwikkeld kunnen worden zodat als straks “de zon even niet schijnt” een enorme terugval in economie en werk, zoals we die zagen bij de vorige crisis, misschien niet voorkomen maar dan toch minstens gedempt kan worden.

De voorzitter heet u dan ook van harte welkom om met u van gedachten te wisselen en concrete afspraken te maken voor te nemen acties.

Agenda Bestuurlijk Pact Brabant 13 februari 2020
9.30 – 11.30 uur

 1. Opening en mededelingen
  .
 2. Conceptverslag Bestuurlijk Pact 12 december 2019
  .
 3. Regionale energie strategie
  Toelichting: in het Pact is afgesproken grote economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de arbeidsmarkt met enige regelmaat te agenderen. De RES is een dergelijke ontwikkeling, Brabantse regio’s zijn momenteel bezig met het opstellen van een plan. Onderdeel van dat plan is een verplichte arbeidsmarktparagraaf. Een rondje langs de verschillende regio’s maakt duidelijk dat er geen samenwerking/afstemming is tussen de portefeuilles ‘Duurzaamheid/energie’ en ‘Arbeidsmarkt’ terwijl de verwachte impact op de arbeidsmarkt, met name voor technisch personeel, groot zal zijn. Belangrijk daarom dit onderwerp te agenderen:
  – zodat de bestuurders inzicht krijgen in de thematiek
  – verbinding gemaakt gaat worden tussen de portefeuilles ‘Duurzaamheid/energie’ en ‘Arbeidsmarkt’.
  – een Arbeidsmarktparagraaf ontwikkeld wordt zodat sturing plaats gaat vinden.
  .
  Agendaopzet:
  a) Algemene toelichting op de RES in Brabant René Peusens, provincie Noord-Brabant, schetst de stand van zaken van de RES plannen in Noord-Brabant en wat nodig is om ze volwaardige te maken (incl. arbeidsmarktparagraaf).
  b) De regionale inzet Veronique Scharenborg, programmamanager Noordoost Brabant Werkt! geeft inzicht in hun aanpak.
  c) Discussie met de Pact bestuurders:
  – Herkennen we de problematiek?
  – Hoe komen we tot een arbeidsmarktplan?
  – Speelt het Pact daarin een rol?
  .
 4. Crisisaanpak
  Onder het motto ‘het dak repareren terwijl de zon schijnt’ heeft het Pact bestuur aangeven dat nu nagedacht moet worden over mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden voor als er een nieuwe economische crises komt. Welke instrumenten kunnen we nu ontwikkelen zodat straks proactief gehandeld kan worden. Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid), in de persoon van Ton Wilthagen en Luuk Hammecher, is momenteel een rondje langs verschillende Zuid-Nederlandse regio’s aan het maken om deze thematiek met hen te bespreken.
  .
  Agendaopzet:
  a. Algemene toelichting: Luuk Hammecher, van ENZuid, licht toe welk programma er door hen momenteel ontwikkeld wordt.
  b. Discussie met Pact bestuurders:
  – Welke stappen worden er in de regio’s al gemaakt?
  – Hoe kan de aanpak van ENZuid dit versterken/aanjagen?
  – Is hier een rol voor het Pact, of gebruiken we hiervoor de inzet van ENZuid?
  .
 5. Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023
  Door de provincie wordt een toelichting gegeven op het ontwikkelde actieplan.
  .
 6. Rondje langs de regio’s
  De verschillende bestuurders worden uitgenodigd inzicht te geven in majeure ontwikkelingen in hun regio of bij hun organisatie die relevant zijn voor de andere partners.
  .
 7. Rondvraag

 

Talent voor de energietransitie

Korte film over de energiestransitie van Noordoost Brabant Werkt behorend bij de presentatie van Veronique Scharenborg.

 

Leave a Reply