Zoeken naar grip

Ondanks de groei van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt staan nog teveel mensen aan de kant. Dat probleem lijkt met eenvoudigweg nog meer groei niet tot een oplossing van dit verschijnsel te leiden. Door sommige personen en instanties wordt geopperd te komen tot de ontwikkeling van een parallelle economie of van een basisinkomen. Duidelijk is dat er niet een eenduidige opvatting of aanpak is voor dit vraagstuk.
De komende maanden wordt met ambtelijke ondersteuning gezocht naar een werkwijze om grip te krijgen op dit onderwerp. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor de kennis die ontwikkeld is bij de Brabantse werkbedrijven. Daarnaast wordt de verbinding gemaakt met de sociale partners om scherp te krijgen welke vormen van werk als aanvaardbaar worden gezien.

Stimuleren van een lerend netwerk: Iedereen doet mee

Het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016 – 2019’ maakt inzichtelijk welke functie en positie de provincie Noord-Brabant nastreeft op het terrein van de arbeidsmarkt als uitwerking van het voorgestane economisch beleid. Kernpunt daarbij is dat de provincie niet maakt, maar mogelijk maakt. Agenderen, faciliteren, experimenteren en verbinden zijn de rollen die in de optiek van de provincie daarbij passen. “Iedereen doet mee” is één van de vijf ontwikkellijnen binnen dit provinciaal uitvoeringsprogramma die innovatie van het arbeidsmarktbeleid en de experimentele rol van de provincie vormgeven. Naast de ondersteuning vanuit de provincie van de regionale triple helix-samenwerking in de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s, ondersteunt de provincie (op een regio-overstijgende wijze) een aantal projecten in de ontwikkellijn “Iedereen doet mee”. De provincie wil graag leren van de effecten van deze projecten en van daaruit een verbinding leggen naar de arbeidsmarktregio’s. Daarnaast stimuleert de provincie via de ondersteuning van deze projecten de werking en borging van een lerend netwerk van projecten en projectleiders. Lees hierover meer.

Resultaten van projecten

Uitvoeringsprogramma

Vanuit het uitvoeringsprogramma “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016 – 2019” en de Europese subsidieprogramma’s ”2014 – 2020” werkt de provincie Noord-Brabant op drie manieren aan een veerkrachtige arbeidsmarkt: door het vormen van robuuste netwerken (onder meer Pact Brabant, Kennispact MBO Brabant, Brainport Network en Brabants Besten), door ondersteuning van innovatieve projecten en door samenwerking met arbeidsmarktregio’s.

Resultaten van (internationale) projecten arbeidsmarkt & onderwijs

De provincie Noord-Brabant werkt aan een internationale economie en -arbeidsmarkt waarin grenzen geen belemmeringen vormen voor burgers en bedrijven. Via EU-subsidieprogramma’s steunt de provincie projecten die het internationaal werken, leren en ondernemen aan beide zijden van de grens bevorderen en die regionaal bijdragen aan de duurzame versterking van de arbeidsmarkt. Lees meer …

Resultaten van 34 innovatieve arbeidsmarktprojecten

In  – vaak kleinschalige – innovatie projecten worden met nieuwe partijen, nieuwe aanpakken ontwikkeld voor bestaande arbeidsmarktvraagstukken. Gezamenlijk werken aan het ontwikkelen, benutten aantrekken en behouden van arbeidspotentieel. Een actuele uitdaging want we hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. De resultaten laten zien dat door deze extra inspanning de projecten gezamenlijk een grote groep mensen aan het werk helpen en op maat opleiden voor de huidige vraag. Lees meer …

Resultaten 54 projecten van de arbeidsmarktregio’s

De vier Brabantse arbeidsmarktregio’s hebben allen Triple Helix samenwerkingen georganiseerd, waar overheid, onderwijs, ondernemers en vakbond zich gezamenlijk voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Zuidoost-Brabant omvat twee arbeidsmarktregio’s, namelijk Eindhoven en Helmond-de Peel. De regio’s acteren in de haarvaten van de samenleving en voeren een regioprogramma uit. Lees meer …

Werkgeverservaringen rondom medewerkers met een arbeidsbeperking

Persoonlijke Beelden
Opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant januari 2019

Na een lange periode van crisis is de economie weer opgeveerd, waardoor de arbeidsmarkt eind 2016 omsloeg van overschot naar krapte. Momenteel kunnen bedrijven in uiteenlopende sectoren lopende orders niet meer aan, omdat zij niet aan voldoende personeel kunnen komen.

Helaas lukt het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar in beperkte mate om te profiteren van de economische opleving en de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt zeker voor mensen met een arbeidsbeperking.

Activiteiten en stimulerende maatregelen om arbeidsdeelname door mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, kennen geen centraal beleid. Daarnaast hebben actoren die zich voor deze doelgroep inzetten – en niet in de laatste plaats ook de doelgroep zelf – te kampen met ondoorzichtige regelgeving en een uiteenlopende aanpak per gemeente.

Onderzoeksopdracht
Problematiek rondom inclusief ondernemen uitwerken aan de hand van vier (fictieve) personages, vanuit verschillende invalshoeken: financieel, bedrijfsorganisatorisch, maatschappelijk en de gevolgen van klemmende wet- en regelgeving.
Onderzoeksvraag: Wat maak ik als werkgever mee, wanneer ik een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neem?

 

         

Update projectresultaten

Vanuit het uitvoeringsprogramma “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016 – 2019” werkt de provincie Noord-Brabant op drie...
Lees verder

69 leerwerkbanen in het primair onderwijs voor jonge mensen met een arbeidsbeperking

Met veel plezier nodigen wij u uit voor onze werkconferentie ‘Tegen de verwachting in’ op 20...
Lees verder

Samen maken we Brabant een stukje beter

Sociaal ondernemers bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Zo...
Lees verder