Buitengewone Pactvergadering Economische visie 2030, 9 juli 2020

Naar een nieuw perspectief

Dit is een bijzondere Pact vergadering waarin we de fysieke nabijheid zoeken. De huidige tijd vraagt er om dat we elkaar in vrijheid en openhartigheid spreken zodat we de dilemma’s, maar vooral ook de goede opgaven, met elkaar delen. Om zo tot een krachtig antwoord te komen op de crisis, en onze energie gaan richten op de toekomst.

De transitie van de economie, en hiermee samenhangend de arbeidsmarkt, staat de komende jaren centraal. Hoe zorgen we ervoor dat kennisintensieve en innovatieve ondernemingen en bedrijfstakken centrale pijlers zijn en blijven? En hoe krijgt de verbinding tussen de gewenste economische ontwikkeling (economische visie Brabant 2030) en de maatschappelijke opgaven vorm?

Maar vooral ook, vanuit arbeidsmarktperspectief, hoe slagen we erin werkenden en werkzoekenden actieve dragers te maken van die transitie? Wat staat ons te doen om het innovatieve vermogen van Brabant te versterken, waarvan de vakmensen en kenniswerkers de dragers zijn? Dit in het perspectief van een concurrerend Brabant dat zich nationaal en internationaal weet te onderscheiden als innovatieve topregio met een hoge arbeidsproductiviteit, waarin we alle talenten weten te benutten.

Deze vragen dringen zich nog nadrukkelijker op met de huidige coronacrisis waarin we zien dat bedrijven en werkenden, die gisteren nog relevant waren voor de welvaart en het welzijn van de BV Brabant, vandaag gedwongen zijn hun hand op te houden om te kunnen overleven. Deze situatie doet een groot appel op de bestuurders van Brabant om nu leiderschap te tonen en een heldere koers te varen.

In deze bijzondere Pactvergadering nodigt voorzitter en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen u van harte uit met hem van gedachten te wisselen om een antwoord te formuleren op die vraagstukken.

Agenda Buitengewone Pactvergadering: Economische visie 2030

Gebouw 88, Burg. Brockxlaan 12 te Tilburg

 1. Opening en mededelingen
  .
 2. Economische visie Brabant 2030 (9.35-10.45 uur)
  a) Toelichting op de economische visie
  Gido ten Dolle (Programmadirecteur Economie en Europa) schetst de contouren van de economische visie zoals die momenteel op Brabantse schaal vorm krijgen.
  .
  b) Discussie met de Pact bestuurders (op basis van huiswerk):
  – Herkennen we de problematiek?
  – Welke elementen vragen aanscherping/toevoeging?
  .
 3. Arbeidsmarktvraagstukken Pact (10.45-11.15 uur)
  Wat zijn de structurele arbeidsmarktvraagstukken die in het licht van de economische ontwikkeling de komende jaren moeten worden opgepakt?
  .
  Discussie met de Pact bestuurders:
  – Welke thema’s komen centraal te staan?
  – Welke bestuurder neemt daarbij het voortouw?
  .
 4. Pact in de toekomst (11.15-11.20 uur)
  Toelichting op het proces om in september een voorstel te presenteren voor het toekomstige Pact.
  .
 5. Rondvraag

Sfeerimpressie van het afscheid van Pact secretaris André van Gils

Leave a Reply