Bestuurlijk Pact, 11 juli 2019

Hoe geven we het onderwijs en scholing van de toekomst vorm passend bij de vraag van markt en maatschappij op de maat van het individu? Dat is één van de cruciale vraagstukken voor de komende jaren. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het thema ‘Modernisering onderwijs” mag rekenen op een warme belangstelling van bestuurders en professionals in het sociaaleconomische domein. Gezien het groot aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, van mismatch tot digitalisering, is dat bittere noodzaak. En onderwijs/scholing vormt mede een belangrijke sleutel voor het aanpakken van deze vraagstukken.

Tegelijkertijd zien we dat er al veel in ontwikkeling en/of uitvoering is, denk alleen al aan de volgende initiatieven: Po/VO, Pro/VSO, VMBO techniek, Kennispact MBO 3.0, Actie-agenda Hoger onderwijs, Brabantstad Summit Kennis en Onderwijs, regionale inzet op onderwijs/scholing, Brabantse talentagenda. Al deze inspanningen bestrijken in hun samenhang een groot aantal aspecten. Soms gericht op specifieke groepen: van basis tot hoger onderwijs, van studerend tot werkend, en werkzoekend in al zijn verschijningsvormen. Soms veel meer gericht op; de inhoud van onderwijs/scholing, de relatie arbeidsmarkt-onderwijs, innovatie, of wet- en regelgeving. Een aantal van deze initiatieven is Brabant breed, anderen hebben een regionaal karakter.

Wie zien dus dat er op het gebied van onderwijs al enorm veel in ontwikkeling is en dat een veelheid aan partijen daarbij een actieve rol spelen. Belangrijk om te bespreken welke rol het Pact daarin op zich neemt en hoe daar invulling aan te geven.

Agenda 9.30 – 11.30 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Kennismakingsronde Pact We maken kennis met de nieuwe gedeputeerde, Martijn van Gruijthuijsen, en hij met ons.
 3. Conceptverslag Bestuurlijk Pact 9 mei (Ter vaststelling, bijlage 1)
 4. Introductie op het Bestuursakkoord 2019-2013; “Kiezen voor Kwaliteit
  Martijn van Gruijthuijsen licht het provinciaal bestuursakkoord toe en legt daarbij de relatie naar de opgaven van het Pact.
 5. Modernisering onderwijs
  Een van de centrale thema’s uit het Pact werkplan 2019. Het thema wordt ingeleid door Marion de Rooij (provincie). Zij geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein waarna het bestuur in gesprek gaat over haar verantwoordelijkheid op dit terrein en hoe die vorm te geven.
 6. Regiofinanciering
  Wil het Pact richting Rijk het initiatief nemen om te pleiten voor regiofinanciering? De brief van het MBO kan dan als hulpmiddel dienen. (bijlage 2: brief Kennispact MBO Brabant)
 7. Opvolging ‘Persoonlijke beelden’
  Door Lars van der Hoorn wordt het vervolg op het rapport toegelicht. (bijlage 3: Opvolging persoonlijke beelden)
 8. Rondvraag

 

Leave a Reply